BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy , I piętro, pokój nr 49
Tel. 87 42-41-212.

Wymagane dokumenty

1. Osoby fizyczne obowiązane są złożyć informację o gruntach na druku IR-1.
2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych , a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są składać do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na druku DR-1.
Ponadto zarówno osoby fizyczne jak i prawne obowiązane są zkładać dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B ( jeżeli wystepują).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy , I piętro, pokój nr 49.

Opłaty:

Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne wnoszą opłaty w terminach ustawowych, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Osoby fizyczne dokonują opłat na podstawie otrzymanej decyzji, natomiast pozostali podatnicy - na podstawie złożonej deklaracji.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie 30 dni od złożenia wykazu.

Tryb odwoławczy:

- Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków pomnożona przez równowartość pieniężną 5 q żyta , obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy - art. 6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 617). Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podaktowy 2016. (M.P. poz. 1025) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.Podatek można uiszczać w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Piszu ( pok. 5 )

lub na konto : Urząd Miejski w Piszu
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/PISZ
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Podstawa prawna:

1.Podatek rolny reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 617)
2.Uchwała Nr XVII/164/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4145 i z 2016 r. poz. 564).
3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. (M.P. poz. 1025) .

Opracował

Joanna Sadłowska,zaktualizowała Renata Sawicka, Barbara Leniec

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Barbara Leniec

Data sporządzenia

środa, 2 lip 2003 11:36

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2003 13:10
Data dodania: środa, 2 lip 2003 11:36
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2003 13:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 sty 2017 16:49
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 5623 razy
Ilość edycji: 10