BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu , ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pokój nr 48
tel. 87 42-41-211.

Wymagane dokumenty

Podatnicy podatku od środków transportowych mają obowiązek w terminie do dnia 15 lutego składać deklaracje od środkow transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na druku DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu , ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pokój nr 48

Opłaty:

Podatnicy podatku od środków transportowych uiszczają podatek w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1/ po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,

2/ po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza

Inne wskazówki, uwagi:

Opodatkowaniu podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton,
- ciagniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Podatek można uiszczać w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12- 200 Pisz, pokój nr 5 lub na konto Urzędu :
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/PISZ
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Podstawa prawna:

Podatek od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 716) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Piszu Nr XVII/162/15 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. . poz. 4115).

Opracował

Joanna Sadłowska,

Zatwierdził

Barbara Leniec

Data sporządzenia

środa, 2 lip 2003 14:03

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2003 14:41
Data dodania: środa, 2 lip 2003 14:03
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2003 14:41
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lut 2019 11:07
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4426 razy
Ilość edycji: 17