BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5 , 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 48-50, tel. 87
42-41-211; 42-41-212; 42-41-213.

Wymagane dokumenty

- podanie o odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie na raty podatku
- wszelkie dokumenty stanowiące o sytuacji
majątkowej i rodzinnej podatnika

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 miesiąc , a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Odraczanie terminu płatności podatku lub rozkładanie na raty zapłaty podatku, odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.). Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania ulgi dla podatnika będącego beneficjentem pomocy jest :
- wyjaśnienie jakiego rodzaju pomocy publicznej
złożony wniosek dotyczy,
- w przypadku, gdy będzie to dotyczyć pomocy de
minimis strona zobowiązana jest do złożenia
oświadczenia oraz wszystkich zaświadczeń o
pomocy de minimis, jakie otrzymała
w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień
wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Podstawa prawna:

art. 67a, 67 b i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn.zm.).

Opracował

Joanna Sadłowska, zaktualizowała Renata Sawicka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Renata Sawicka

Zatwierdził

Renata Sawicka

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 10:57

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:08
Pliki do pobrania:
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 10:57
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 11:08
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2510 razy
Ilość edycji: 5