BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki pokój nr 57 tel. 424-12-08 lub 423-52-10 wew. 208

Wymagane dokumenty


  1. Wniosek
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu);
  4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  5. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

    Do załączonych kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały.

Gdzie odebrać formularze:

Pokój nr 57

Opłaty:

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są opłaty roczne obliczane indywidualnie przez podmiot dla każdego zezwolenia na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza. Zażalenie składa się w Punkcie Przyjęć Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu. Na zezwolenie ( decyzję odmowną ) służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza. Odwołanie składa się w Punkcie Przyjęć Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Uchwała Nr X/102/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 108, poz. 1467) i Uchwała Nr X/103/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pisz (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 108, poz. 1468) zmieniona uchwałą Nr XXXI/381/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pisz (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 30, poz. 424).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Charubin

Zatwierdził

Mirosława Wrona

Data sporządzenia

wtorek, 8 lip 2003 23:55

Data zatwierdzenia

środa, 9 lip 2003 14:28
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 8 lip 2003 23:55
Data upublicznienia: środa, 9 lip 2003 14:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sie 2018 10:30
Opublikował(a): Elżbieta Charubin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3879 razy