BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o warunkach zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
pokój nr 63
ul. Gustawa Gizewiusza 5,
12-200 Pisz
tel. 87 42 41 229, 87 42 41 225

Wymagane dokumenty

Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami

ZAŁĄCZNIKI:

1) dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej
2) kopia mapy zasadniczej z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem - zgodna z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) (obszar o zakresie 3-krotnej długości frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50 m)
3) szkic zagospodarowania terenu sporządzony na kserokopii mapy zasadniczej (koncepcja lokalizacji obiektu(ów), wjazdu, innych urządzeń)
4) szkic projektowanych obiektów z podstawowymi wymiarami /koncepcja budynku/ów w formie graficznej/


Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
pokój nr 63
ul. Gustawa Gizewiusza 5,
12-200 Pisz
tel. 87 42 41 229, 87 42 41 225

Opłaty:

Opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.):
1. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,
2. na wniosek osoby, która nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu - 598 zł


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin wydania decyzji uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy. Wydanie decyzji winno być zgodne z terminami przewidzianymi w przepisach prawa dla dokonania poszczególnych czynności oraz z przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

UWAGA: Kopie mapy zasadniczej i wypisy z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piszu ul. Warszawska 1, Wydział Geodezji i Kartografii.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4, art.59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Opracował

Agnieszka Kowalczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Kowalczuk

Zatwierdził

Ewa Rogowska

Data sporządzenia

wtorek, 31 sty 2017 08:06

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 29 wrz 2008 09:56
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 31 sty 2017 08:06
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 wrz 2008 09:56
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Szymańska
Artykuł był czytany: 6194 razy