BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
pokój nr 63
ul. Gustawa Gizewiusza 5,
12-200 Pisz
tel. 87 42 41 225

Wymagane dokumenty

1) prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami

ZAŁĄCZNIKI:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm./:
- nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,
- 598 zł na wniosek osoby, która nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu
2. Kopia mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy oraz obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 – 2 egzemplarze
3. Graficznie przedstawiony opis zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych budynków - przedstawiony na kserokopii mapy o której mowa w pkt 2.
4. (Ewentualnie) pełnomocnictwo lub upoważnienie + opłata skarbowa 17 zł za udzielone pełnomocnictwo
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
pokój nr 63
ul. Gustawa Gizewiusza 5,
12-200 Pisz
87 42 41 225

Opłaty:

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm./:
- nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,
- 598 zł na wniosek osoby, która nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin wydania decyzji uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy. Wydanie decyzji winno być zgodne z terminami przewidzianymi w przepisach prawa dla dokonania poszczególnych czynności oraz z przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

UWAGA: Kopie mapy zasadniczej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piszu ul. Warszawska 1, Wydział Geodezji i Kartografii.

Podstawa prawna:

art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 2, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

Opracował

Agnieszka Kowalczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Kowalczuk

Zatwierdził

Ewa Rogowska

Data sporządzenia

wtorek, 31 sty 2017 07:25

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 29 wrz 2008 09:57
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 31 sty 2017 07:25
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 wrz 2008 09:57
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Szymańska
Artykuł był czytany: 3330 razy