BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej ,Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. nr 35, tel. 87 424 12 23

Wymagane dokumenty

1. Wniosek powinien zawierać :
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę podmiotu wystepującego o zajęcie pasa drogowego,
2) cel zajęcia pasa drogowego,
3) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
4) planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
3. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
2) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
5. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Gdzie odebrać formularze:

Pokój Nr 35 w Urzędzie Miejskim w Piszu

Opłaty:

Opłata została ustalona Uchwałą Nr XLVII/545/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.Urz. Woj. War.-Maz. Nr 64, poz.1188 z późn. zm.).
Opłatę naliczoną w zezwoleniu należy wpłacic na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 za posrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
2. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elzbieta Sadłowska

Zatwierdził

Wiesław Pupek

Data sporządzenia

czwartek, 26 lut 2009 10:25

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 7 lip 2003 14:17
Pliki do pobrania:
Data dodania: czwartek, 26 lut 2009 10:25
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2003 14:17
Opublikował(a): Zbigniew Czapski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3639 razy
Ilość edycji: 1