BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o wymeldowaniu

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia
pokój 28 tel./087/ 424 12 32 lub 423 52 10
wew. 232.

Wymagane dokumenty

Podanie o wymeldowanie napisane przez osobę wnoszącą /właściciela, najemcę lokalu, głównego lokatora/. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
• akt notarialny,
• wyciąg z księgi wieczystej /lokale własnościowe/,
• decyzja o przydziale lokalu /tryb decyzji obowiązy-
wał do lipca 199 4r./,
• umowa najmu / w oryginale do wglądu/.

Gdzie odebrać formularze:

Brak ustalonego wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa od podania - 5 zł.,
załączniki - 50 gr za załącznik. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wnisienia podania lub załącznika.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 do 2 miesięcy, sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy ( gdy trzeba wyznaczyć kuratora dla osoby nieobecnej).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza. Odwołanie składa się w sekretariacie pok.43 na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie powinno zawierać informacje o tym: kogo wymeldować,z jakiego adresu, od kiedy nie zamieszkuje (uzasadnienie przyczyn żądania wymeldowania), aktualny adres pobytu osoby, która ma być wymeldowana (jeśli jest znany).

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. - tekst jednolity Dz .U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r., ustawa o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000r. - Dz.U. z 2000r. Nr. 86 poz. 960 z pózn. zm. Kodeks Postępowania Administracyjnego - tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Jadwiga Kosmowska

Zatwierdził

Mirosława Wrona

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 14:00

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:40
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 14:00
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 11:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 mar 2009 10:34
Opublikował(a): Jadwiga Kosmowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1885 razy