BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 49,50
tel. 87 42-41-212; 42-41-213.

Wymagane dokumenty

1. Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1.
2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych , a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości na druku DN-1.
Ponadto osoby fizyczne oraz osoby prawne składają dane o nieruchomościach na druku ZN-1/A, a w przypadku wystąpienia zwolnień składają informację na druku ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 49,50

Opłaty:

Osoby fizyczne uiszczają podatek od nieruchomości w terminach ustawowych, tj. do : 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na podstawie otrzymanej decyzji.
Pozostali podatnicy uiszczają podatek w terminie do 15 każdego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji oprócz miesiąca stycznia, gdzie obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości jest do dnia 31 stycznia (obowiązek złożenia deklaracji do 31 stycznia).
Podatek od nieruchomości można uiszczać w punkcie kasowym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Piszu ( pok. nr 5) lub na konto :
Urząd Miejski w Piszu Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy O/PISZ 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), Uchwała Nr XXIX/316/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 4712) oraz Uchwała Nr XXIX/341/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 182 poz. 2362, z 2007 r. Nr 59,poz. 980).
Ponadto:
- Uchwała Nr XVII/164/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 4145 i z 2016 r., poz. 564)

Opracował

Renata Puchalska

Data sporządzenia

wtorek, 3 sty 2017 11:22

Data zatwierdzenia

czwartek, 12 sty 2017 11:44
Data dodania: wtorek, 3 sty 2017 11:22
Data upublicznienia: czwartek, 12 sty 2017 11:44
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lut 2019 14:33
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2666 razy