BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy, pokój nr 49, I piętro.
tel. 87 42-41-212 lub 87 42-41-241.

Wymagane dokumenty

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych składają druk deklaracji DL-1 do dnia 15 stycznia.
Osoby fizyczne składają druk informacji IL-1.
Ponadto zarówno osoby fizyczne jak i prawne składają dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ( jeżeli takie występują).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Wydział Finansowy, pokój nr 49, I piętro.

Opłaty:

Osoby prawne uiszczają podatek leśny do dnia 15 każdego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji.
Osoby fizyczne uiszczają podatek leśny na podstawie otrzymanej decyzji do dn. : 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie 30 dni od złożenia wykazu.

Tryb odwoławczy:

Od otrzymanej decyzji służy podatnikowi prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Jak obliczyć podatek?
Podatek leśny od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.(M.P., poz. 996) średnia cena sprzedaży drewna, którą przyjmuje się do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok wynosi 191,01 zł za 1 m3.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XVII/164/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 4145 i z 2016 r., poz. 564).

Data sporządzenia

czwartek, 12 sty 2017 13:21

Data zatwierdzenia

czwartek, 12 sty 2017 16:30
Data dodania: czwartek, 12 sty 2017 13:21
Data upublicznienia: czwartek, 12 sty 2017 16:30
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lut 2019 14:38
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1463 razy