BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Pl. Daszyńskiego 7
tel. 87 423 28 96

Wymagane dokumenty

1. Karta urodzenia – dostarczana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
2. Dokument tożsamości do okazania (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej urodzenie.

Opłaty:

Zgłoszenie urodzenia dziecka jest wolne od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin zgłoszenia urodzenia:
- Zgłoszenia urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od daty jego urodzenia.
- Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.

Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Warmińsko - Mazurski, gdy Kierownik USC odmawia wpisania więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie- pozwalającego na odróżnienie płci dziecka.

Inne wskazówki, uwagi:

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
- jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa - matka lub ojciec dziecka
- jeśli matka jest panną, wdową lub rozwiedziona - matka dziecka,
- jeśli ojciec dziecka będzie uznawał ojcostwo wówczas wymagana jest obecność matki i ojca dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika (pełnomocnictwo nie może dotyczyć uznania ojcostwa).
Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona dziecka oraz adres jednego z rodziców pod którym ma zostać zameldowane.
W przypadku dziecka poza małżeńskiego, jeśli nie następuje uznanie ojcostwa przy sporządzeniu aktu, w pełnomocnictwie należy podać dane osłonowe ojca (imię).

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

Zgłoszenie urodzenia osobiście w USC: akt urodzenia sporządzany jest w dniu zgłoszenia urodzenia w siedzibie USC. Po sporządzeniu aktu wydawany jest 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia w formie papierowej oraz poświadczenie nadania numeru PESEL. Czas otrzymania ww. dokumentów – w tym samym dniu bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

Zgłoszenie urodzenia za pośrednictwem platformy ePuap: akt urodzenia sporządzany jest najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu elektronicznego zgłoszenia. Po sporządzeniu aktu wydawany jest 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia w formie papierowej oraz poświadczenie nadania numeru PESEL. Dokumenty te zostaną przesłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku. Czas otrzymania ww dokumentów około 7 dni roboczych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224)
2. Art. 62 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.)

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

czwartek, 6 gru 2018 11:59

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 sty 2019 13:11
Data dodania: czwartek, 6 gru 2018 11:59
Data upublicznienia: wtorek, 15 sty 2019 13:11
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1044 razy