BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Naczelnik Wydziału - Adrian Majkrzak
pok. nr 20
tel. 87 424 12 39; centrala wew. 239

Do zadań Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie rocznych planów rozwoju i programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej,
 2. Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy,
 3. Przygotowywanie, realizacja i nadzorowanie inwestycji i remontów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem zadań będących w zakresie innych wydziałów Urzędu,
 4. Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji i remontów inwestycyjnych w zakresie działania wydziału,
 5. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych i remontów inwestycyjnych,
 6. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej   i innych funduszy zewnętrznych,
 7. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych,
 8. Nadzór nad przygotowywanymi wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych,
 9. Wdrażanie polityki regionalnej w powiązaniu z funduszami Unii Europejskiej,
 10. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,
 11. Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi przebieg realizacji projektów, finansującymi i koordynującymi politykę strukturalną,
 12. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania przedsięwzięć wspólnych,
 13. Współpraca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu projektów,
 14. Przygotowywanie procedur do wdrażania funduszy i programów Unii Europejskiej,
 15. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie wykorzystania programów pomocowych do realizacji zadań Gminy,
 16. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału,
 17. Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów z zakresu działania Wydziału,
 18. Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych UE,
 19. Udzielanie pomocy w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,
 20. Prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych,
 21. Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 22. Koordynowanie wszelkich działań związanych ze zrealizowanym projektem „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich-aglomeracja Pisz”, dofinansowywanym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innymi projektami inwestycyjnymi dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych,
 23. Przygotowanie, realizacja, nadzorowanie inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie budowy lub przebudowy obiektów liniowych oraz budynków.
Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 12:43
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 14:59
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 3147 razy