BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory ławników 2024 – 2027

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2024 - 2027

Z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej  50 obywateli  mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Rada Miejska w Piszu dokona wyboru ławników na nową kadencję dla potrzeb Sądu Rejonowego w Piszu – 2 osoby.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.  zm.),  stanowi, że ławnikiem może być wybrany, ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.1

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Piszu.

Do karty zgłoszeniowej kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Rada Miejska w Piszu będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które  wpłyną do Rady Miejskiej w Piszu po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych wraz z kompletem załączników można składać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pokój nr 9, w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku od 715 do 1515 . Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piszu pod numerem telefonu 874241224.

                                                          Przewodniczący Rady

                                                                   Edmund Lipnicki

 

Data powstania: czwartek, 1 cze 2023 14:20
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2023 14:31
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 450 razy