BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Finansowy

Skarbnik - Małgorzata Biraga
pok. nr 34
tel. 87 424 12 28; centrala wew. 228

Zastępca Naczelnika Wydziału -Katarzyna Małgorzata Banach
pok. nr 33
tel. 87 424 12 34; centrala wew. 234

Zastępca Naczelnika Wydziału - Renata Puchalska
pok. nr 51
tel. 87 424 12 14; centrala wew. 214

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:
 1. Planowanie dochodów własnych do projektu budżetu Gminy we współpracy z Wydziałami, jednostkami organizacyjnymi Gminy z uwzględnieniem danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
 2. Weryfikacja składanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz Wydziały i komórki organizacyjne propozycji do projektu budżetu Gminy oraz planów działalności pozabudżetowej,
 3. Opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz planów działalności pozabudżetowej w oparciu o informacje uzyskane z Wydziałów, komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Gminy,
 4. Nadzór nad prawidłowym opracowaniem rocznych planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, po uprzednim przekazaniu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków,
 5. Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady w sprawach: zmian w budżecie Gminy, zmian wieloletniej prognozy finansowej, stawek podatków i opłat lokalnych, zaciągania pożyczek i kredytów,
 6. Opracowywanie okresowych analiz i informacji z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych gospodarki pozabudżetowej,
 7. Opracowywanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 8. Analiza sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie dochodów i wydatków pod względem zgodności z planem finansowym,
 9. Kontrola i nadzór nad przekazywaniem, rozliczeniem i wykorzystaniem dotacji przez szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina,
 10. Nadzór nad rozliczaniem dotacji udzielonych z budżetu jednostkom organizacyjnym Gminy,
 11. Opracowywanie zestawień przepływów pieniężnych niezbędnych do sporządzania wniosków o kredyty, pożyczki lub dotacje ze środków pomocowych na przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi Gminy, a także na potrzeby ustalenia prognozy długu Gminy,
 12. Ewidencja i rozliczanie dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,
 13. Monitoring wykonania budżetu Gminy w odniesieniu do zasad gospodarki finansowej,
 14. Kontrola rozliczeń z budżetem jednostek gospodarki pozabudżetowej,
 15. Weryfikacja jednostkowych sprawozdań i bilansów jednostek organizacyjnych Gminy,
 16. Obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę,
 17. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Gminy i Urzędu w zakresie objętym planami finansowymi, budżetowymi i pozabudżetowymi, z wyłączeniem księgowości analitycznej będącej w zakresie działania innych Wydziałów,
 18. Nadzór nad prowadzeniem księgowości analitycznej przez inne Wydziały i komórki organizacyjne,
 19. Sporządzanie i konsolidacja bilansów,
 20. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i majątku trwałego Gminy,
 21. Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku VAT,
 22. Pobór i rozliczanie opłaty skarbowej,
 23. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetu, a w szczególności dokonywanie lokat,
 24. Windykacja należności podatkowych i niepodatkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz nadzór nad windykacją należności pozostających w zakresie działania innych Wydziałów i komórek organizacyjnych,
 25. Wymiar podatków i opłat lokalnych oraz wydawanie decyzji podatkowych w tym zakresie,
 26. Nadzór i kontrola ustalania w formie deklaracji przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych,
 27. Prowadzenie ewidencji budynków i gruntów dla celów podatku od nieruchomości,
 28. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatków i opłat lokalnych,
 29. Sporządzanie wniosków o przyznanie z części subwencji rekompensującej utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości,
 30. Opracowywanie wniosków i opinii do odwołań od decyzji wymiarowych oraz od decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych wniesionych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie,
 31. Przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości informacji i deklaracji podatkowych stanowiących podstawę wymiaru podatków i opłat lokalnych,
 32. Kompletowanie i analiza materiałów kwalifikujących wnioski do wydania decyzji o rozłożeniu podatnikowi na raty, odroczeniu terminów spłaty lub umorzeniu zobowiązań podatkowych oraz opracowywanie decyzji w tym zakresie,
 33. Opracowywanie postanowień w sprawie rozkładania na raty, umorzenia podatków  i opłat stanowiących w całości dochody Gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
 34. Wydawanie informacji dla organów Policji, Prokuratury, sądów, urzędów celnych i innych uprawnionych organów o posiadaniu nieruchomości i opłacaniu podatków z tego tytułu,
 35. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z rejestru podatków oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach,
 36. Potwierdzanie poprawności oraz kompletności wypełnienia składanych deklaracji przez podatników podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych,
 37. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 38. Zabezpieczanie zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki do ksiąg wieczystych oraz ustanawianie zastawu,
 39. Rozliczanie inkasentów z opłaty targowej, opłaty miejscowej, podatków rolnego i leśnego oraz podatku od nieruchomości,
 40. Wydawanie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty, określających wysokość zobowiązania podatkowego i określających wysokość odsetek za zwłokę, a także postanowień o zarachowaniu wpłaty,
 41. Sporządzanie informacji o dochodach z podatku rolnego, podlegających przekazaniu na rachunek Izby Rolniczej,
 42. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania, z wyłączeniem rejestru kart drogowych oraz rejestru zezwoleń na przejazd pojazdów nienormowanych,
 43. Kontrola stanu płatności wynikających z zawieranych przez Gminę umów,
 44. Prowadzenie spraw z zakresu kompensowania należności podatkowych Gminy i obrotu innymi należnościami wynikającymi z umów cywilnoprawnych,
 45. Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 46. Prowadzenie ewidencji należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich oraz pozostałych należności w tym opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania oraz opłat za udostępnienie terenu,
 47. Poświadczanie oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat,
 48. Wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Data powstania: piątek, 27 gru 2019 09:04
Data opublikowania: piątek, 27 gru 2019 09:10
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 4029 razy