BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pion Ochrony

Inspektor -Elżbieta Sadłowska
pok. nr 39
tel. 87 424 12 04; centrala wew. 204

Do zadań Pionu Ochrony należy w szczególności:
 1. Planowanie, kierowanie i koordynowanie przygotowań oraz realizacja zadań obrony cywilnej na terenie gminy Pisz,
 2. Planowanie, kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć obronnych realizowanych przez Burmistrza na rzecz Sił Zbrojnych RP,
 3. Opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
 4. Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 5. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej przedsiębiorstw (instytucji),
 6. Wypracowanie koncepcji i przygotowanie jej do realizacji, dotyczącej ewakuacji ludności gminy Pisz oraz dóbr kultury, na wypadek masowego zagrożenia,
 7. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 8. Przygotowanie i zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 9. Organizowania i koordynowanie ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,
 10. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
 11. Wypracowanie koncepcji zarządzania kryzysowego w Gminie,
 12. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 13. Opracowanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz uzgadnianie go ze Starostą Piskim,
 14. Doskonalenie procedur osiągania gotowości obrony cywilnej oraz reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 15. Aktualizowanie baz danych, związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 16. Realizowanie polityki informacyjnej związanej z zarządzaniem kryzysowym,
 17. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 18. Organizacja oraz koordynowanie przedsięwzięć Burmistrza, dotyczących realizacji zadań obronnych, zabezpieczających mobilizację Sił Zbrojnych RP,
 19. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 20. Prowadzenie spraw związanych z kosztami wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
 21. Utrzymanie w stanie sprawności technicznej sprzętu pożarniczego,
 22. Utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń garażowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego remiz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Pisz, a także zapewnienieprzeglądów technicznych budynków remiz,
 23. Zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem i prawidłowego użytkowania sprzętu pożarniczego,
 24. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
 25. Prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 26. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznawaniem osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz pokrywaniem ich należności mieszkaniowych,
 27. Ustalanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 28. Prowadzenie w zakresie działania komórki organizacyjnej spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 29. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
  a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  e) opracowywanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
  f) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
  g) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  h) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  i) współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  j) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych,
  k) przygotowywanie, wysyłanie i odbieranie przesyłek z poczty specjalnej,
  l) doręczanie korespondencji niejawnej w obrębie gminy Pisz,
  m) przekazywanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu,
  n) nadzór nad opracowywaniem i przechowywaniem materiałów zastrzeżonych, poufnych i tajnych przez upoważnionych pracowników Urzędu,
  o) archiwizacja dokumentów niejawnych,
  p) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  q) przekazywanie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu o którym mowa w lit. p.
Data powstania: wtorek, 8 sty 2008 08:23
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2008 08:28
Data edycji: poniedziałek, 15 mar 2021 14:46
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 9065 razy
Ilość edycji: 2