BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r , Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 26.02.2004r wpłynął wniosek firmy, ELTEL Networks Olsztyn Spółka akcyjna , 11-041 Olsztyn-Gutkowo 81 D, działającej w imieniu inwestora Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku , Rejon Energetyczny Giżycko ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej zasilającej nieruchomości położone w miejscowości Wiartel Mały, budowie linii SN 15KV, budowie stacji transformatorowej słupowej, przebudowie istniejącej linii NN 0,4kV oraz budowie kablowej linii NN 0,4kV.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania niniejszego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz umieszczono na stronie internetowej www.pisz.pl.

Data powstania: piątek, 12 mar 2004 10:37
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2004 12:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 kwi 2004 11:44
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1945 razy