BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r , Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 25.02.2004r wpłynął wniosek firmy, „ADA VIT-EŁK” Spółka z.o.o , Konieczki 16, 19-300 Ełk, działającej w imieniu inwestora Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku , Rejon Energetyczny Giżycko ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko i zostało wszczęte postępowanie w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii nn napowietrznej AsXSn 4x70mm oraz linii kablowej nn, na działkach o nr geodezyjnych 204/8, 204/27, 204/28, 203, 202/1, 201/2, 201/1, 200/7 , zasilającej działki rolne położone w miejscowości Pilchy.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz umieszczono na stronie internetowej www.pisz.pl.

Data powstania: poniedziałek, 22 mar 2004 07:59
Data opublikowania: poniedziałek, 22 mar 2004 16:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2004 12:03
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2018 razy