BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 22/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Na podstawie art.116 ust 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177) oraz § 8 Uchwały Nr XIX/225/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1
Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 47.000,00 zł. na wydatki inwestycyjne w:
-dział 900,
-rozdział 90095,
-paragraf 6050.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów ogółem 34.793.626,00 zł.,
2.Plan wydatków ogółem: 36.075.826,00 zł.

§ 3
1.Deficyt budżetu gminy wynosi 1.282.200,00 zł.
2. Część dochodów w wysokości 712.500,00 zł. przeznacza się na spłaty rat pożyczki.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy jest pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 1.994.700,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Data powstania: środa, 24 mar 2004 11:24
Data opublikowania: środa, 24 mar 2004 11:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 14:34
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 4387 razy