BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 2110.36.2011 Pisz 08.09.2011 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe, 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy, 7. posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. ) III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora: 1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w zakresie działania całego Urzędu Miejskiego w Piszu. 2. Prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących udzielanych przez Urząd Miejski w Piszu zamówień publicznych. 3. Ewidencjonowanie umów na dostarczanie towarów i usług zawieranych przez Gminę Pisz. 4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanych przez Gminę Pisz zamówień publicznych. 5. Współdziałanie z Wydziałem Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w zakresie zamówień publicznych. 6. Współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu w zakresie zamówień publicznych. V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny, 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor UM” lub przesłać listem, w terminie do 19.09.2011 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 8 wrz 2011 10:04
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2011 11:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 wrz 2011 07:22
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2303 razy