BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r , Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 18-03-2004r wpłynął wniosek firmy, Biuro Obsługi Inwestycji M. K. Mitukiewicz, 10-110 Olsztyn ul. Marii Skłodowskiej –Curie 12a , działającej w imieniu inwestora POLKOMTEL S.A., Al.Jerozolimskie 81,
02-001 Warszawa i zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazy telefonii komórkowej PLUS GSM ” BT 43927 WIARTEL 2” na działkach nr 3/4 i 3/5 w miejscowości Jaśkowo, wraz z przyłączem energetycznym.


Akta sprawy wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz umieszczono na stronie internetowej www.pisz.pl.
Data powstania: czwartek, 25 mar 2004 14:21
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2004 15:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2004 12:01
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1829 razy