BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og.2110.38 .2011 Pisz 25.10.2011 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej ,Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, 7. posiada co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. ) III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. gospodarki odpadami: 1. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarze Gminy. 2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej Gminy. 3. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 4. Wydawanie zezwoleń na: - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych, 5. Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej ich eksploatacji. 6. W zakresie gospodarki odpadami : - prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i realizacją gminnego planu gospodarki odpadami - opiniowanie spraw w zakresie gospodarki odpadami realizowanych przez Wojewodę lub Starostę, - egzekwowanie od posiadaczy odpadów obowiązków w zakresie ich usuwania z miejsc do tego nieprzeznaczonych, 7.Prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów . 8.Prowadzenie ewidencji: - zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, - przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, - umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z przepisów prawa. V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny, 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent GK” lub przesłać listem, w terminie do 07.11.2011 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87-4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: wtorek, 25 paź 2011 15:07
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2011 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2011 09:50
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2303 razy