BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz.

Nieruchomość przeznaczona do zbycia na rzecz najemcy.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz ,przeznaczona do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ul. Matejki 3/48
2. Numer działki : 441
3. Powierzchnia działki : 880 m2
4. Numer księgi wieczystej: 10058
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 48, o powierzchni użytkowej 36,21m2 ,składający się z
dwóch pokoi,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Matejki nr 3 .
Do lokalu mieszkalnego nr 48 należy jedna piwnica oznaczona nr 48 o pow.3,0m2.
Budynek mieszkalny skład się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3.285m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w lokal na czas
nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 35.890,-zł. (słownie złotych : trzydzieści
pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 1.795,-zł.
(słownie złotych : jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć ).
Koszty wyceny wynoszą 100,-zł.
7.Cena udziału w działce : 433,-zł ( słownie złotych: czterysta trzydzieśi trzy )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 4,30 zł. (słownie: cztery zł. 30/100).
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu:108,-zł.(słownie złotych : sto osiem ).
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do
dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA
O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z
góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej
niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia
dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę
rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia
zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty
zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.09.2004r.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
16.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
17.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 marca 2004r.
do dnia 19 kwietnia 2004r.


Data powstania: poniedziałek, 29 mar 2004 12:39
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2004 16:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 kwi 2004 07:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1731 razy