BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2011 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew: - z działki nr 2/2, położonej w obrębie geodezyjnym Ciesina, - z działki nr 8, położonej w obrębie geodezyjnym Zdory, - z działek nr: 1/20 i 3, położonych w obrębie geodezyjnym Szczechy Wielkie. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 12. Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:   1)   w formie pisemnej;   2)   ustnie do protokołu;   3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza. Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Ciesina, Sołectwa wsi Zdory, Sołectwa wsi Szczechy Wielkie oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 01.12.2011 r. do dnia 21.12.2011 r.
Data powstania: piątek, 2 gru 2011 08:58
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2011 09:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 gru 2011 07:44
Opublikował(a): Elżbieta Winek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1374 razy