BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ oraz w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy. Dokumenty sprawy wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju nr 63 w dniach od 2 grudnia 2011 r. do 22 grudnia 2011 r. w godzinach od 11.00 do 13.00. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski kierowane do Burmistrza Pisza w dniach od 2 grudnia 2011 r. do 22 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm./ na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub e-mail: pisz@home.pl w terminie do dnia 22 grudnia 2011 r. Uwagi i wnioski złożone po dniu 22 grudnia 2011 r. pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy jest Burmistrz Pisza.
Data powstania: piątek, 2 gru 2011 13:12
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2011 15:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2011 09:32
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1835 razy