BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Warszawska,
Numer działki – 415/12,
Powierzchnia nieruchomości – 278 m2,
Numer KW – 12303,
Opis nieruchomości- nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 419,
Cena nieruchomości – 32 572 zł + 23 % VAT. Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/537/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego, ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 2MN/U – teren zabudowy mieszkalno-usługowej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 22 grudnia 2011 r.
Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2011 12:27
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2011 14:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2011 08:49
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1421 razy