BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.17.2011

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie silosu na kiszonki w gospodarstwie rolnym o obsadzie 200 DJP, na działce nr 183/3, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 16.11.2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie silosu na kiszonki w gospodarstwie rolnym o obsadzie 200 DJP, na działce nr 183/3, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 25.11.2011 r., znak: ZNS.9083.19.2011, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 30.11.2011 r., znak: WOOŚ.4240.449.2011.MG, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że w/w przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, a jego realizacja nie przyczyni się do zwiększenia dotychczasowej liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, a tym samym nie zostaną osiągnięte progi określone w § 3 ust. 1 pkt 102 w/w Rozporządzenia, więc brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie silosu na kiszonki w gospodarstwie rolnym o obsadzie 200 DJP, na działce nr 183/3, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz. Planowany do budowy silos betonowy, o szczelnej konstrukcji, czterokomorowy przejazdowy, zlokalizowany będzie w sąsiedztwie istniejącego nowo wybudowanego budynku obory, w którym utrzymywany jest średnioroczny stan bydła wynoszący 200 DJP. Przewiduje się silos o następujących parametrach: maksymalna długość – do 45 m, maksymalna szerokość – do 30 m, maksymalna wysokość – do 2,5 m. Przedmiotowy silos będzie wyposażony w system odcieków skierowanych do szczelnego zbiornika o pojemności 150 m³, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku obory.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na analizowanym obszarze do końca 2003 r. obowiązywał miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Pisz, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/224/94 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 1994 r. /Dz. Urz. Województwa Suwalskiego Nr 20 poz. 162/. Stosownie do ustaleń w/w planu, działka nr 183/3 położona była w obszarze oznaczonym symbolem RP/RZ – stanowiącym teren użytków rolnych, łąk i pastwisk. Gmina Pisz posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, według którego działka nr 183/3 położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Objęta wnioskiem działka nr 183/3 posiada powierzchnię 1,3041 ha i składa się gruntów sklasyfikowanych jako grunty orne RV, grunty orne RVI i użytki rolne zabudowane B/RV. Do realizacji przedmiotowego silosu wymagana będzie powierzchnia wynosząca maksymalnie około 1500 m², z uwzględnieniem wykonania placu manewrowego oraz szczelnego podjazdu. Niezbędne będzie podłączenie kanału odciekowego z silosu do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 150 m³, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku obory. W ramach wykonania silosu przewiduje się wykorzystanie najnowocześniejszej technologii bezodpadowej. Silos będzie wykonany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej ze ścianami mocowanymi w płycie dennej. Płyta denna żelbetowa o grubości 15 cm posadowiona będzie na warstwie chudego betonu i piasku lub żwiru, ściany żelbetowe wykonane będą z płyt prefabrykowanych mocowanych w dnie silosu. Ściany segmentów skrajnych będą posiadały skos odpowiadający kątowi najazdu przy załadunku silosu. Płyta denna wykonana będzie w spadku na zewnątrz komory silosu. W skrajnej części płyty dennej zaprojektowany będzie kanalik ściekowy do odprowadzania soków kiszonkowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji stosowane będą technologie wykorzystywane na małych placach budowy z wykorzystaniem wyłącznie materiałów posiadających niezbędne atesty. Głównym oddziaływaniem na środowisko będzie emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Emisja ta będzie związana z pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu. Z uwagi na zakres inwestycji realizowanej głównie z gotowych elementów konstrukcyjnych oraz wykorzystanie częściowo już utwardzonego podłoża, uciążliwości te będą krótkotrwałe i mało znaczące. Budowa silosu nie będzie wymagała makroniwelacji terenu, ani wycinki drzew i krzewów. Odpady powstałe w trakcie budowy silosu, głównie urobek z jego posadowienia i elementy gruzu, będą czasowo zdeponowane w obrębie placu budowy i w całości zagospodarowane na podbudowę i utwardzenie placu manewrowego. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych, tj. w godzinach między 06:00 a 22:00.

W fazie eksploatacji, wynikającej z codziennego wykorzystywania zgromadzonej paszy mogą wystąpić wyłącznie chwilowe uciążliwości związane z transportem dobowego zapotrzebowania do budynku obory oraz chwilowe uciążliwości zapachowe wynikające z procesów kiszenia. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i niezorganizowane.

Planowana realizacja silosu poprawi ochronę środowiska w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Gromadzenie kiszonki na utwardzonym, szczelnym podłożu z odciekami skierowanymi do szczelnego zbiornika wyeliminuje skażenie środowiska wodno-gruntowego.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Ze względu na ściśle lokalny charakter inwestycji i położenie jej terenu w znacznej odległości od granic państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm./, w tym poza obszarem Natura 2000. Nie będzie więc negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000. Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami:

  • wodno-błotnymi oraz innymi o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
  • wybrzeży,
  • górskimi i leśnymi,
  • objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
  • wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roslin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
  • na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
  • o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
  • przylegającymi do jezior,
  • uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej.

 

Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

Data powstania: wtorek, 13 gru 2011 11:07
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2011 14:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 sty 2012 14:31
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2535 razy