BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/,

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej retencji w ramach programu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie, na działkach:

  • nr 1405/1, nr 1407/1, nr 1407/2, nr 1629, położonych w obrębie Karpa, gmina Pisz,
  • nr 1281/3, nr 1281/4, nr 1301/3, nr 1303/3, nr 1303/4, nr 1629, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz,
  • nr 1327/2, nr 1337, nr 1362/2, nr 1373/1, nr 1373/2, nr 1384, nr 1386, nr 1387/1, nr 1388/1, nr 1389/1, położonych w obrębie Turośl, gmina Pisz,
  • nr 628, nr 1313/1, nr 1313/2, nr 1314/1, nr 1314/2, nr 1330, nr 1331/2, nr 1341/1, nr 1341/2, położonych w obrębie Hejdyk, gmina Pisz.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 20.10.2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej retencji w ramach programu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie, na działkach:

  • nr 1405/1, nr 1407/1, nr 1407/2, nr 1629, położonych w obrębie Karpa, gmina Pisz,
  • nr 1281/3, nr 1281/4, nr 1301/3, nr 1303/3, nr 1303/4, nr 1629, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz,
  • nr 1327/2, nr 1337, nr 1362/2, nr 1373/1, nr 1373/2, nr 1384, nr 1386, nr 1387/1, nr 1388/1, nr 1389/1, położonych w obrębie Turośl, gmina Pisz,
  • nr 628, nr 1313/1, nr 1313/2, nr 1314/1, nr 1314/2, nr 1330, nr 1331/2, nr 1341/1, nr 1341/2, położonych w obrębie Hejdyk, gmina Pisz.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 04.11.2011 r., znak: ZNS.9083.16.2011, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 29.11.2011 r., znak: WOOŚ.4240.427.2011.AB, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie takich obiektów jak: progów z narzutu kamiennego, progów z bystrotokiem, przetamowań ziemnych z nieregulowanym poziomem piętrzenia poniżej 1 m, zastawek drewnianych z regulowanym poziomem piętrzenia do 0,7 m, podwyższeń drogi, grobli. Wymienione obiekty zlokalizowane będą w sześciu ostojach: Rzeka Rudna I, Rzeka Rudna II, Uroczysko Dziadki, Uroczysko Blum, Torfowiska Turośl, Rzeka Turośl. Ostoje te położone są na terenie leśnictw: Fort, Borek i Turośl w Nadleśnictwie Maskulińskie. Wnioskowane obiekty konsultowane były z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym oraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Obszar oddziaływania planowanych do budowy obiektów obejmuje zwarty kompleks leśny Puszczy Piskiej o powierzchni około 105 ha. Powyższe obszary pokryte są siecią rowów melioracyjnych i urządzeń drenarskich budowanych jeszcze przed drugą wojną światową. Prowadzone w tamtym okresie na ogromną skalę prace melioracyjne spowodowały, że obecnie proces odkładania torfu w wielu miejscach uległ całkowitemu zatrzymaniu. W wyniku drenażu i postępującego osuszania zanikają dystroficzne jeziorka, następuje murszenie torfów i zaznacza się coraz to silniejsza inwazja zbiorowisk nitrofilnych – brzozy i wierzby kosztem gatunków charakterystycznych dla runa obszarów podmokłych. Projektowane obiekty zlokalizowane będą na istniejących rowach melioracyjnych, które służą odwadnianiu terenów leśnych oraz na rzece Rudna i na rzece Turośl. Obie rzeki położone są w zlewni rzeki Pisy. Rzeka Turośl jest dopływem rzeki Pisa, a rzeka Rudna dopływem rzeki Turośl. Projektując przedmiotowe piętrzenia założono, że przepływ biologiczny w/w rzek nie zostanie naruszony. Budowa systemu małej retencji ma na celu przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenach zdegradowanych w wyniku wykonanych w przeszłości prac melioracyjnych i drenażowych. Przyczyni się do podniesienia poziomu wody, poprawią się warunki hydrologiczne i siedliskowe. Budowa progów, brodów, bystrotoków i zastawek spowolni spływ i zatrzyma wody na obszarze leśnym i w siedliskach bagiennych, co wpłynie korzystnie na kondycję drzewostanów. Zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe terenu objętego przedmiotową inwestycją. Ponadto, woda przepływająca przez urządzenia piętrzące będzie napowietrzana, co wpłynie korzystnie na rozwój flory i fauny wodnej.

W ramach prac budowlanych planuje się prace porządkowe w rejonie istniejących rowów śródleśnych, które polegać będą na wycince zakrzaczeń o powierzchni około 300 m² jedynie w miejscach posadowienia urządzeń piętrzących. Pozyskany z wycinki krzewów materiał zostanie wykorzystany na terenie Nadleśnictwa w ramach prowadzenia gospodarki leśnej. Grunt pochodzący z wykopów wykorzystany zostanie na miejscu budowy m.in. do formowania skarp. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wycinką drzew. Do wykonania wnioskowanych urządzeń wykorzystane zostaną jedynie materiały naturalne, takie jak kamienie i drewno. Progi wykonane zostaną w formie narzutu kamiennego, część z nich zostanie dodatkowo zaopatrzona w bystrotoki. Zastawki wykonane zostaną z desek dębowych. Wlot i wylot wokół progów i zastawek zostaną zabezpieczone narzutem kamiennym. Wysokość piętrzeń nie będzie stanowić ograniczenia dla utrzymania migracji organizmów wodnych. Natomiast w miejscach gdzie ciągłość szlaków drogowych mogłaby ulec zniszczeniu przy podniesieniu się poziomu wód, zaplanowano budowę podwyższeń dróg oraz przepustów. Do prac ziemnych wykorzystana zostanie koparko-ładowarka niewielkiego gabarytu z ramieniem o dalekim zasięgu, dzięki czemu nie będzie potrzeby częstego jej przemieszczania. Trasy dojazdowe dla sprzętu i samochodów transportowych zostaną wyznaczone w oparciu o istniejące szlaki leśne. W celu umożliwienia dojazdu do budowanych obiektów wykonane zostaną podesty drewniane zabezpieczające runo oraz podszyt. Na trasie przejazdu sprzętu budowlanego na drzewa nałożone zostaną opaski ochronne. W miejscach trudno dostępnych o dużym zwarciu podszytu transport materiałów będzie odbywał się bez udziału sprzętu. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany.

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązał się będzie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą samochody, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach budowlanych. Jednak zasięg tych uciążliwości ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja hałasu i substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Odpady powstałe na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia gromadzone będą w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach, po czym usunięte z placu budowy po zakończeniu prac. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach. Odbiorem nieczystości płynnych i odpadów stałych zajmie się specjalistyczna firma.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Piska” /kod obszaru: PLB280008/. Zagrożeniami dla tego obszaru są m.in. zanieczyszczenie i eutrofizacja wód oraz naturalna sukcesja roślinności. Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w zabiegi przeciwdziałające postępującej eutrofizacji i postępującemu osuszaniu obszarów leśnych. Budowa małej retencji zrewitalizuje obszary śródleśnych mokradeł i torfowisk oraz zatrzyma inwazję zarośli wierzby i brzozy.

Na obszarze czterech z sześciu w/w ostoi występują gatunki objęte ochroną. Lokalizację obiektów dobrano w taki sposób aby wykonać je w miejscach gdzie nie występują gatunki chronione. Jednak ze względu na powszechne występowanie m.in. kruszyny pospolitej i widłaka jałowcowatego w Puszczy Piskiej, może okazać się konieczna wycinka kilku krzewów lub zniszczenie kilku kęp tych roślin. W przypadku tych dwóch roślin zniszczone krzewy i kępy będą stanowiły poniżej 1 % lokalnej ich populacji. Przed rozpoczęciem wycinki w terenie sprawdzone zostanie czy na obszarze planowanych prac nie powstały nowe miejsca lęgowe. Konieczność usunięcia chronionych gatunków roślin w celu wykonania niektórych obiektów, wymagać będzie zgody na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm./, odpowiednio Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W celu ochrony występujących w sąsiedztwie prac gatunków chronionych, przed rozpoczęciem robót, specjalista Nadleśnictwa dokona oględzin w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Wszelkie prace budowlane i zabezpieczające prowadzone będą pod nadzorem specjalistów ochrony przyrody z Nadleśnictwa.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Ze względu na ściśle lokalny charakter inwestycji i położenie jej terenu w znacznej odległości od granic państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

Data powstania: wtorek, 13 gru 2011 12:20
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2011 14:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 sty 2012 14:42
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1831 razy