BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.16.2011

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 37, 50 lit. a i pkt 56 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/,

 

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego w miejscowości Wiartel Mały, na działkach nr 15/1, nr 15/5 i nr 16, położonych w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz.

 

Uzasadnienie

W dniu 14.11.2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego w miejscowości Wiartel Mały, na działkach nr 15/1, nr 15/5 i nr 16, położonych w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37, 50 lit. a i pkt 56 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 29.11.2011 r., znak: ZNS.9083.20.2011, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 05.12.2011 r., znak: WOOŚ.4240.452.2011.KT, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./.

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, realizowane będzie na działkach nr 15/1, nr 15/5 i nr 16, o łącznej powierzchni 4,58 ha, położonych w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz. Obecnie na terenie ośrodka znajdują się: jednostka szeregowa /budynek dwukondygnacyjny, zawierający 4 jednorodzinne apartamenty/ z dobudowanym pawilonem kawiarni /budynek parterowy/, pawilon z pokojami gościnnymi /budynek częściowo dwukondygnacyjny, w tym pokoje gościnne, sala jadalna, kuchnia, pralnia/, domki letniskowe wykonane w technologii szkieletu drewnianego, wypożyczalnia sprzętu wodnego, smażalnia, portiernia, sanitariaty /budynek nieużytkowany gdyż w domkach znajdują się węzły sanitarne/, pomost rekreacyjny o konstrukcji żelbetowej, studnia do poboru wody podziemnej, oczyszczalnia ścieków /nieużytkowana/, parking o nawierzchni asfaltowej, pojedyncze urządzenia zabaw dla dzieci. Ze względu na znaczny stopień zużycia, niedostosowanie do aktualnych wymogów prawa budowlanego oraz brak możliwości racjonalnej adaptacji do nowych potrzeb, planuje się rozbiórkę: jednostki szeregowej, kawiarni, hotelu z restauracją, smażalni oraz stopniową likwidację domków letniskowych, które docelowo będą zastąpione domkami całorocznymi. Przewiduje się również modernizację: wypożyczalni sprzętu wodnego, sanitariatów /poprzez adaptację na magazyn sprzętu do utrzymania terenu/, pomostu rekreacyjnego, studni, oczyszczalni ścieków.

W skład projektowanego ośrodka wczasowego będą wchodzić: budynek hotelowy, domki całoroczne, pomost rekreacyjny i plaża, pomost dla wędkarzy, wypożyczalnia sprzętu wodnego, place zabaw, boisko do siatkówki plażowej, pawilon do grillowania, pole do mini golfa, stanowisko do tenisa stołowego i gier planszowych, boisko do badmintona, korty do tenisa ziemnego, park linowy, tor przeszkód dla rowerów, stadnina na około 10 koni z wybiegiem i lonżą. Budynek hotelowy zlokalizowany będzie w zachodniej części obszaru objętego inwestycją /w miejscu istniejących budynków hotelu z restauracją, jednostki szeregowej i kawiarni/. W obrębie obiektu zlokalizowane będą: restauracja, centrum konferencyjne, część mieszkalna i część rekreacyjna. Segmenty mieszczące poszczególne funkcje będą przylegać do osi komunikacyjnej zakończonej pomostem widokowym, wychodzącym na jezioro. Przed wejściem głównym znajdować się będzie zadaszony podjazd. Część mieszkalna jako jedyna będzie dwukondygnacyjna. W skład części rekreacyjnej będą wchodzić między innymi basen o wymiarach 6 m x 12 m i sauna. Planowana ilość miejsc w hotelu wyniesie 40. Projektowane domki całoroczne powstaną w miejscu istniejących domków letniskowych /przewidzianych do rozbiórki/ w celu wykorzystania istniejącej infrastruktury /przyłącza wodne, kanalizacyjne i energetyczne/ oraz zapobieżenia wycince drzew. Przewiduje się realizację trzech typów domków, tj. 8 domków dwuosobowych o podwyższonym standardzie, 30 domków czteroosobowych z piętrem zawierającym sypialnię oraz 12 domków dwuosobowych z aneksem sypialnym. Planowana ilość miejsc w domkach wyniesie 160. Przewiduje się taką orientację domków, aby zrealizować układy zorganizowane typu ulicowego i zagrodowego oraz otworzyć domki przeszklonymi ścianami salonów w kierunku południowym. Przewiduje się również /wariantowo/ lokalizację biologicznej oczyszczalni ścieków o wymiarach 15 m x 16 m na działce nr 15/1 jako szczelnego obiektu przeznaczonego do zabudowy pod ziemią. Konstrukcja oczyszczalni zapewni odporność na napór gruntu, korozję i zamarzanie.

Etap realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wiązał się będzie z emisją hałasu i substancji do powietrza atmosferycznego, ryzykiem wycieku substancji ropopochodnych do gruntu i niekorzystnymi oddziaływaniami na faunę i florę istniejącą na terenie objętym inwestycją. W celu ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu i substancji do powietrza atmosferycznego, przewiduje się następujące rozwiązania:

 • zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji hałasu,
 • dbanie o dobry stan techniczny używanego sprzętu, jego bieżącą konserwację i aktualne przeglądy techniczne,
 • w miarę możliwości unikanie równoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu,
 • utrzymywanie dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym,
 • ograniczenie głośnych prac budowlanych do pory dziennej, o ile nie będzie to kolidować z bezpieczeństwem i technologią budowy,
 • ustalenie tras przejazdu i organizacja ruchu pojazdów poruszających się po placu budowy i drogach dojazdowych, zapewniające ograniczenie możliwości niekontrolowanego poruszania się,
 • prowadzenie eliminacji zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu poprzez np. wyłączanie silników niepracujących w danej chwili urządzeń.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami ropopochodnymi, pochodzącymi z pracujących maszyn i urządzeń, zostaną zastosowane następujące rozwiązania:

 • przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn co pozwoli na uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym przedostawania się ich do gleby i wód podziemnych,
 • uszczelnienie powierzchni terenu zaplecza budowy poprzez ułożenie płyt betonowych,
 • przechowywanie paliw, olejów i smarów w szczelnych pojemnikach,
 • zbieranie w sposób selektywny powstających odpadów i ich wywóz na bieżąco,
 • sprawna organizacja robót budowlanych,
 • natychmiastowa lokalizacja i neutralizacja ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, spowodowanych np. awarią sprzętu budowlanego, środków transportu itp.

W celu ochrony istniejącej na terenie planowanego przedsięwzięcia fauny i flory, zostaną zastosowane następujące rozwiązania:

 • odeskowanie pni istniejących drzew,
 • unikanie składowania w obrębie rzutu korony ciężkich materiałów budowlanych i materiałów sypkich typu cement, wapno itp.
 • w przypadku konieczności zaprojektowania krawędzi wykopu w odległości mniejszej niż 2 m od pni drzew, ręczne wykonywanie wykopów, nieprzecinanie korzeni o średnicy większej niż 2 cm, osłonięcie odkrytych korzeni wilgotnym torfem oraz jutą i folią, w dni słoneczne cieniowanie wykopów,
 • w miarę możliwości ograniczanie wykopów otwartych poprzez zastosowanie przecisków lub podkopów,
 • sprawna organizacja prac wykonywanych w pobliżu korzeni drzew, w celu skrócenia ekspozycji na niekorzystne warunki,
 • prowadzenie prac budowlanych w okresie lęgowym pod nadzorem ornitologa,
 • ograniczenie w maksymalnym stopniu wycinki drzew, jedynie do tych, które zagrażają bezpieczeństwu lub uniemożliwiają wykonanie prac budowlanych,
 • zastąpienie zniszczonej zieleni nowymi nasadzeniami,
 • ograniczenie prac budowlanych w obrębie jeziora do istniejących pomostów i przystani, w celu zachowania jak największej powierzchni naturalnej linii brzegowej,
 • zrekompensowanie zaniku miejsc gniazdowych dla ptaków z grup dziuplaków i półdziuplaków poprzez wywieszenie budek lęgowych typu „A” i „B” oraz budek dla półdziuplaków.

W celu zminimalizowania niekorzystnych oddziaływań na środowisko na etapie eksploatacji zrealizowanego przedsięwzięcia, przewiduje się następujące rozwiązania:

 • ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez administratora sieci /wariant 1/ lub do biologicznej oczyszczalni ścieków, a następnie do ziemi poprzez rów lub rozsączenie w gruncie z zachowaniem dopuszczalnych stężeń /wariant 2/,
 • system zagospodarowania wód opadowych z terenów utwardzonych /dróg dojazdowych i parkingów/ wyposażony zostanie w separatory zawiesiny i substancji ropopochodnych,
 • wkłady podczyszczające w separatorach będą systematycznie wymieniane przez wyspecjalizowane firmy,
 • systemy odprowadzania ścieków z części gastronomicznej będą wyposażone w tłuszczowniki o odpowiedniej przepustowości,
 • na terenie funkcjonującego ośrodka prowadzone będą: selektywna zbiórka odpadów, ich gromadzenie i usuwanie z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zbiorniki na olej napędowy oraz zbiornik na olej opałowy będą wyposażone w dwupłaszczową obudowę, zabezpieczającą przed wyciekiem.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich i w obszarze Natura 2000. Nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Pisz posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, według którego działka nr 16 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 9 UT – ośrodek wypoczynkowy MPT Warszawa. Dopuszczalne umiarkowane dogęszczenie obiektów. Natomiast działki nr 15/1 i nr 15/5 położone są w obszarze oznaczonym jako las.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Ze względu na ściśle lokalny charakter inwestycji i położenie jej terenu w znacznej odległości od granic państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 05.12.2011 r., znak: WOOŚ.4240.452.2011.KT, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./. Jednakże Burmistrz Pisza jako organ, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 63 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, uznał, że informacje zawarte w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia pozwalają w wystarczającym stopniu ocenić jego wpływ na środowisko, a realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji zgodnie z koncepcją i założeniami technologicznymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zaleceń:

 • prace budowlane w okresie lęgowym /od połowy marca do połowy lipca/ należy przeprowadzić pod nadzorem ornitologa, w celu zminimalizowania możliwości spowodowania strat w lęgach,
 • prace budowlane należy zaplanować i wykonywać w taki sposób, aby w jak największym stopniu ograniczyć wycinkę drzew, usuwając jedynie te, które zagrażają bezpieczeństwu lub uniemożliwiają wykonanie prac budowlanych, po zakończeniu prac należy niezwłocznie uzupełnić ewentualne zniszczone rośliny poprzez nowe nasadzenia,
 • planowane prace budowlane i modernizacyjne w obrębie jeziora powinny objąć istniejące pomosty i przystanie, wskazane jest zachowanie jak największej powierzchni naturalnej linii brzegowej na terenie ośrodka,
 • zanik miejsc gniazdowych dla ptaków z grup dziuplaków i półdziuplaków w budynkach, wynikający z ich unowocześnienia w trakcie remontu, należy zrekompensować wywieszając budki lęgowe typu „A” i „B” oraz budki dla półdziuplaków,

oraz przestrzeganie obowiązującego prawa na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym zakazów i ograniczeń zawartych w Rozporządzeniu Nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich /Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179 poz. 2636/, ograniczą oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i nie spowodują negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. Wziąwszy pod uwagę powyższe postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 11:15
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2011 13:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2012 09:32
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2348 razy