BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 19 grudnia 2011 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Fabryczna 2 / 24
2. Numer działki : 288
3. Powierzchnia działki : 403 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9739
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 24, o powierzchni użytkowej 37,29 m2 składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Fabrycznej nr 2.
Do lokalu mieszkalnego nr 24 należy jedna piwnica oznaczona nr 24 o pow. 5,70 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 32 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 1360,00 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego
umowę najmu na w/w lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 101.450 zł (słownie: sto jeden
tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 5.073 zł (słownie: pięć tysięcy
Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
7.Cena udziału w działce: 1340 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych).
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 13,40 zł (słownie: trzynaście złotych 40/100 ) +
23 % VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 335 zł (słownie: trzysta trzydzieści
pięć złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 17 zł (słownie: siedemnaście
złotych) + 23 % VAT.
10.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr
XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz., natomiast opłaty roczne
przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na
konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być
aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja
następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem
nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może
w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty
w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania
zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 grudnia 2011 r.
do dnia 10 stycznia 2012 r.


Data powstania: środa, 21 gru 2011 09:02
Data opublikowania: środa, 21 gru 2011 09:50
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sty 2012 07:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1295 razy