BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 19-12-2011 r.

W Y K A Z


nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późn. zm.).


1. Położenie nieruchomości: Jeże nr 5/1 , gmina Pisz
2. Numer działki: 118/11
3. Powierzchnia działki : 300 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00033536/0
5. Opis nieruchomości :
- lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 83,55 m2, składający się z
dwóch pokoi, kuchni i łazienki usytuowany na parterze,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 , położonym we wsi Jeże, gmina Pisz.
Do lokalu mieszkalnego nr 1 należy piwnica oznaczona nr 1 o powierzchni użytkowej 7,91 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 5 lokali o ogólnej powierzchni budynku –346,16 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na
w/w lokal na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 118/11 o powierzchni 30 0m2 wynoszący 265/1000.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 118/11 o
powierzchni 300 m2 wynoszącym 265/1000 - 47.700 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy
siedemset złotych ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 2.385 zł
(słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych ).
7.Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 grudnia 2011 r.
do dnia 10 stycznia 2012 r.
Data powstania: środa, 21 gru 2011 10:33
Data opublikowania: środa, 21 gru 2011 13:51
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sty 2012 07:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1322 razy