BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).


 


Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Wojska Polskiego,


Numer działki – 331/16,


Powierzchnia nieruchomości – 137 m2,


Numer KW – OL1P/00026500/7,


Opis nieruchomości- nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 329 i 330,


Cena nieruchomości – 23 000 zł + 23 % VAT. Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


 


 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność  Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/110/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 czerwca 2011 r. została przeznaczona do sprzedaży.


2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.


3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.


4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.


5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej  oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego, ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 1 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.


8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.


9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.


10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 17 grudnia 2011 r. do dnia 7 stycznia 2012 r.

Data powstania: piątek, 23 gru 2011 09:24
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2011 09:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2012 08:27
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1289 razy