BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.25.2011

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok Burmistrz Pisza w dniu 27.12.2011 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,23/0,4kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 342/1, 342/2, 342/3, 341, 340/1, 340/2, 340/3, 338, 346/3, 524, 337, 336, 335, 334, 347/2, 516, 515, 514, 513, 332, 333, 365, 331, 330, 329, 328, 326/16, 326/1, 327, 307, 306/1, 306/14, 322/1, 324, 323/2, 551, 544/2, 134 w obrębie Pisz 2. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5
Data powstania: środa, 28 gru 2011 12:26
Data opublikowania: środa, 28 gru 2011 14:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 sty 2012 12:11
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1327 razy