BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 03 stycznia 2012 r.

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Warszawska 55/9
2. Numer działki: 1147/31
3. Powierzchnia działki : 477 m2
4. Numer księgi wieczystej: 18059
5. Opis nieruchomości :
- lokal mieszkalny nr 9, o powierzchni użytkowej 37,70 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki, przedpokoju usytuowany na II piętrze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej nr 55.
Do lokalu mieszkalnego nr 9 należy piwnica oznaczona nr 9 o powierzchni 5,30 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 16 lokali o ogólnej powierzchni budynku – 738,80 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na
w/w lokal na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 1147/31 o powierzchni 477 m2 wynoszący 37,70/738,80.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 1147/31 o
powierzchni 477 m2 wynoszącym 37,70/738,80 ) - 97.460 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 4.873 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote ).
7.Koszty wyceny wynoszą – 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr
XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony
do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego, ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 2MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 04 stycznia 2012 r.
do dnia 26 stycznia 2012 r.
Data powstania: czwartek, 5 sty 2012 11:01
Data opublikowania: czwartek, 5 sty 2012 11:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2012 09:26
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1461 razy