BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 17-01-2012 r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Łupki, gmina Pisz.
Numer działki - 42/3
Powierzchnia działki - 297 m2
Numer KW - OL1P/00013699/4
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej oznaczonej nr działki 40/3

Cena nieruchomości - 19.305 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/172/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
27 października 2011 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu, po sporządzeniu protokołu z rokowań w sprawie
sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
4.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty
należności w ratach. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za
nieruchomość należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5. W/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.
6.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
7.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
8.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 18 stycznia 2012 r. do dnia 08 lutego 2012 r.

Data powstania: środa, 18 sty 2012 09:03
Data opublikowania: środa, 18 sty 2012 11:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lut 2012 08:02
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1340 razy