BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 20.06.2011 r., znak: ZNS-430/04-01/10/11, pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 13 lipca 2011 r., znak: WSTŁ.610.53.2011.BT uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz, natomiast pismem z dnia 13 lipca 2011 r., znak: WSTŁ.410.37.2011.BT pozytywnie zaopiniował prognozę oddziaływania na środowisko sporządzoną na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2012 r.
Data powstania: środa, 18 sty 2012 13:37
Data opublikowania: środa, 18 sty 2012 14:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lut 2012 10:18
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1387 razy