BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.8.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.01.2012 r. wpłynął wniosek firmy Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel ul. Kwiatowa 12/53 12-221 Ruciane – Nida działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej sieci energetycznej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 35/5, 35/7, 34/36, 34/23 położonych w obrębie geodezyjnym Babrosty, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: środa, 18 sty 2012 14:58
Data opublikowania: środa, 18 sty 2012 15:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lut 2012 07:35
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1285 razy