BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Pisz, dnia 17 stycznia 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny
ograniczony do właścicieli działek nr 147/1,147/2,148,149,150 położonych w obrębie Zawady i nr 12/2 w obrębie Bogumiły, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości - Zawady, gmina Pisz.
Numer działki - 182
Powierzchnia działki - 1200 m2
Numer KW - Ol1P/00014211/7
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona na
uzupełnienie działek sąsiednich wykorzystywanych na cele rolne

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.600 zł.
Wadium - 700 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 01 marca 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 62
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego - teren drogi wewnętrznej.
Gabaryty działki uniemożliwiają realizację na niej samodzielnej odrębnej budowli
czy też obiektu, wobec czego może być ona wykorzystana jedynie na powiększenie
terenów przyległych i w przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele działek
nr 147/1,147/2,148,149,150 położonych w obrębie Zawady i nr 12/2 w obrębie
Bogumiły.
5. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
6.Osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu winny w siedzibie organizatora
przetargu w pok. nr 62 złożyć pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W zgłoszeniu należy podać :
-imię , nazwisko , imiona rodziców i adres zamieszkania,
-datę sporządzenia zgłoszenia,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je
bez zastrzeżeń,
-oświadczenie o posiadaniu prawa własności do co najmniej jednej z nieruchomości
oznaczonych nr geodezyjnymi działek nr 147/1,147/2,148,149,150 położonych w
obrębie Zawady lub nr 12/2 w obrębie Bogumiły , gmina Pisz.
7.Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia
24 lutego 2012 r. do godz. 15. 00.
8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
12. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
przetargu.
13.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr
17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym
O/Pisz - najpóźniej do dnia 24 lutego 2012 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: czwartek, 19 sty 2012 14:14
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2012 15:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 15:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1651 razy