BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6727.10.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.01.2012 r. wpłynął wniosek Gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na modernizacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Lipowej i Okopowej oraz budowie oświetlenia ciągu pieszego położonego wzdłuż dz. nr 1393 w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 396, 398/3, 398/4, 401, 1384/1, 1384/2, 1385/2, 1388, 1392, 1396, 1387/2, 460/1, 1399/1, 1400/2, 1401/2, 473/16, 473/19, 473/21, 447, 446/25, 446/28, 450/30, 399/3 oraz na części działek o nr ewidencyjnych 414/14, 1393, 421/2 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: poniedziałek, 30 sty 2012 09:07
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sty 2012 12:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lut 2012 09:35
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy