BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.30.2012

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 27.01.2012 r., PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zmieniła złożony w dniu 31.10.2011 r. (uzupełniony dnia 14.11.201 1r.) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN 15 kV, kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej Sn/nN 15/0,4 kV w miejscowości Szczechy Małe, gm. Pisz, w części dotyczącej numeracji działek, przez które ma przebiegać w/w inwestycja oraz długości poszczególnych linii energetycznych. Zgodnie ze wskazaną przez Inwestora trasą, planowana inwestycja przebiegać ma wyłącznie przez teren działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 19/517, 19/254 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz, a nie tak jak podano w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia z dnia 16.11.2011 r., znak Z. 6733.30.2011, że inwestycja ma dodatkowo przebiegać przez teren działki o nr ewidencyjnym 19/253 położonej w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz. W związku ze zmianą wniosku w części dotyczącej długości poszczególnych linii energetycznych: długość napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN 15 kV będzie wynosiła około 16 m, długość kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV będzie wynosiła około 16 m. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 30 sty 2012 14:35
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sty 2012 15:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lut 2012 10:21
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy