BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.8.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 07.03.2012 r. na wniosek firmy Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel ul. Kwiatowa 12/53 12-221 Ruciane – Nida działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 8/12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej sieci energetycznej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 35/5, 35/7, 34/36, 34/23 położonych w obrębie geodezyjnym Babrosty, gm. Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 8 mar 2012 13:59
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2012 16:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 kwi 2012 14:36
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1454 razy