BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,
Numer działki – część 431/66,
Numer KW – 12764,
Powierzchnia nieruchomości – 60.000 m2
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
Roczna wysokość czynszu – 1500 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/241/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze przetargu, na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34, poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest na obszarze 1 ZP – zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz roczny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 marca 2012 r. do dnia 5 kwietnia 2012 r.

Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2012 07:54
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2012 10:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 kwi 2012 09:28
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1333 razy