BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 15 marca 2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia


- Położenie nieruchomości - Stare Guty, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - cz. 63/7
- Powierzchnia działki - 2,54 ha
- Numer KW - 3605
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 1000 zł.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVIII/239/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie
gminy Pisz, do wydzierżawienia na okres do 10 lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego - teren przeznaczony pod usługi dla ludności w tym
obiekty użyteczności publicznej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega
rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej
rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5.Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych przez
Burmistrza Pisza.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
15 marca 2012 r. do dnia 04 kwietnia 2012 r.
Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2012 11:23
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2012 14:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2012 10:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1441 razy