BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ,

Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów,

Numer działki – część 20/2

Numer KW – OL1P/00013027/3

Powierzchnia nieruchomości – 17000 m2

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,

Roczna wysokość czynszu – 520 zł

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2009 r., Nr 87, poz. 1448 położony jest na obszarze oznaczonym symbolami: C-21ZP – tereny zieleni parkowej i ciągu spacerowego, C-14US – tereny sportowo – rekreacyjne.

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16 marca 2012 r. do dnia 6 kwietnia 2012 r.

Data powstania: piątek, 16 mar 2012 07:50
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2012 09:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 kwi 2012 14:37
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1421 razy