BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.6.2011

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu, Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz Burmistrz Pisza w dniu 19.03.2012 r. wydał postanowienie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Pisza Nr 6/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.05.2011 r., znak: Z.6733.6.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej teren działki o nr geodezyjnym 92/1 położonej w obrębie Pogobie Średnie, gm. Pisz, dla zamierzenia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku hydroforni wraz z zagospodarowaniem terenu, polegającej na omyłkowym ominięciu w sentencji decyzji sposobu zagospodarowania terenu. Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pogobie Średnie
Data powstania: wtorek, 20 mar 2012 11:34
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2012 12:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2012 10:08
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1521 razy