BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.2.2012

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani jachtowej w Piszu nad jeziorem Roś na działce nr 1026/5 naprzeciwko działki nr 5 w obrębie Pisz 1.

Uzasadnienie

W dniu 28.02.2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani jachtowej w Piszu nad jeziorem Roś na działce nr 1026/5 naprzeciwko działki nr 5 w obrębie Pisz 1.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Pisza, zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 07.03.2012 r., znak: ZNS.9083.3.2012, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 16.03.2012 r. , znak: WOOŚ.4240.111.2012.MG, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.
Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch głównych pomostów uzupełnionych odnogami cumowniczymi. Pomost „A” zajmie powierzchnię 37,5 m x 39,0 m, natomiast pomost „B” zajmie powierzchnię 25,0 m x 39,0 m. Planowana maksymalna szerokość pokładów pomostów - do 3,0 m. Łączna ilość stanowisk cumowniczych - do 40 sztuk. Pomost będzie demontowany na okres zimowy. Pomost zapewni cumowanie jednostek o długości od 6 m do 12 m. Po południowej stronie przystani przewiduje się lokalizację pomostów dla małych jednostek na potrzeby mini przystani wędkarskiej. Pomosty zostaną wysunięte w głąb jeziora na 39,0 m, a długość zabudowy linii brzegu wyniesie 67,5 m, co wynika z długości istniejącego nabrzeża. Planowane pomosty zostaną wykonane jako pomosty pływające z siatkobetonu z poszyciem z desek sosnowych.
Faza realizacji - pomosty zostaną zrealizowane na podstawie wybranego systemu pomostów pływających. Pomosty wykonane zostaną poza placem budowy, a montaż ich na wodzie zostanie zrealizowany w ciągu 2 dni. Montaż pomostów nie wymaga wbijania pali, ani też prowadzenia innych robót budowlanych, a pomosty zostaną zakotwione za pomocą specjalnych obciążników.
Faza eksploatacji -przystań będzie oświetlona, zaopatrzona w wodę i energię elektryczną. Planowana przystań będzie graniczyć z działką inwestora, która jest zainwestowana obiektami turystycznymi tj. zabudowana hotelem, salą konferencyjną i domkami letniskowymi oraz obiektem noclegowym w budowie. W odległości 70 metrów od planowanej przystani na nieruchomości należącej do wnioskodawcy (działka numer 5 w obrębie Pisz 1) zlokalizowany jest kontener na odpady stałe. Sanitariaty dla użytkowników portu znajdują się na działce numer 5 i będą corocznie uruchamiane od 15 kwietnia. Teren portu będzie monitorowany. Nie przewiduje się istotnych emisji w trakcie funkcjonowania inwestycji. Regulamin przystani wprowadzi ciszę nocną od godziny 22.00 do 6.30, co ograniczy hałas związany z przebywaniem ludzi w porcie w godzinach nocnych. Dojazd do przystani będzie odbywał się drogą publiczną – Al. Turystów zlokalizowaną na działkach nr 10 i 11 poprzez działkę nr 5 w obrębie Pisz 1. Zakłada się , iż w okresie weekendów ( piątek –niedziela) ilość osób przebywających w przystani będzie największa i będzie wynosić około 40 - 60 osób. Parking dla osób korzystających z przystani będzie funkcjonował w odległości około 80 m od przystani na działce numer 5.
Faza likwidacji- ewentualna likwidacja przedsięwzięcia będzie polegała na wyciągnięciu pomostów pływających z wody, w taki sam sposób jak będzie to robione co roku na okres zimowy. Demontaż pływaków zajmie zgodnie z instrukcją producenta około 1 dnia. Akwen po likwidacji pomostów będzie taki sam jak przed likwidacją .
Biorąc pod uwagę wszystkie etapy związane z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie przewiduje się negatywnych skutków jego oddziaływania dla środowiska.
Z uwagi na ściśle lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia oraz oddalenie terenu planowanej inwestycji od granic państw sąsiednich, nie ma ryzyka transgranicznego oddziaływania na środowisko. W obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, szlaków migracji zwierząt oraz pomników przyrody. Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmian w środowisku i nie wpłynie negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich nie ma ryzyka wystąpienia zjawiska kumulowania się oddziaływań lub poważnej awarii przemysłowej. W odległości około 50 metrów od planowanej inwestycji znajduje się plaża miejska z pomostem, bez funkcji noclegowej z funkcją przystani jachtowej wraz z kąpieliskiem oraz z gastronomią, a w odległości około 400 metrów Hotel „Roś” wraz z pomostem i przystanią.
Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 1500m od miejsca planowanej inwestycji.
W miejscu planowanej inwestycji nie występuje dostrzegalna roślinność nadwodna i wynurzona, w związku z czym nie wymaga ona usunięcia na potrzeby przystani. Istniejąca głębokość akwenu (nawet przy niskich stanach wód) jest wystarczająca do cumowania jachtów, wobec czego nie zachodzi konieczność pogłębienia akwenu. W odległości około 30 metrów na zachód od planowanej przystani w trzcinowiskach znajdują się obszary wodno-błotne. W miejscu planowanej inwestycji od strony działki nr 5 brzeg jest umocniony więc brak jest obszarów wodno-błotnych. Planowane do realizacji pomosty pływające zlokalizowane na części jeziora Roś będą znajdowały się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm./, w odległości około 1,5 km od granic najbliższego obszaru Natura 2000. Nie będzie więc negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000. Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami:
• o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
• wybrzeży morskich,
• górskimi i leśnymi,
• objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
• wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
• na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
• o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
• uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej.

Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku i analizie szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego skali i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory, a także możliwości występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, uznał że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i obszar Natura 2000 i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie
Data powstania: czwartek, 22 mar 2012 08:44
Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2012 11:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2012 13:57
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1966 razy