BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 22 marca 2012 r. otwarte konkursy ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: 1) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych; 2) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym; 3) bezpieczeństwa obywateli;
Konkursy ogłaszane są na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. I. Cel konkursów Celem konkursów jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wsparcie realizacji zadań publicznych w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. II. Czas realizacji zadań Realizacja zadań nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 maja 2012 r. i nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych: 1) Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych przeznaczono kwotę 27 900,00 zł. W roku 2011 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 215,638,48 zł. W roku 2011 zrealizowano następujące zadania: * "Gmina Pisz z celuloidową piłeczką” * Piłka nożna 2011 *„Żegluję – promuję swoje miasto” * Popularyzacja taekwondo – dyscypliny olimpijskiej * „Stop dopalaczom i narkomanii – zielone światło dla zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży” * Trening i współzawodnictwo w pływaniu. * Upowszechnianie sportu i zajęć ruchowych * „HALÓWKA dla młodzieży 2011” * Zajęcia sportowe * „Wypoczynek letni pt.:”Mazurska Wioska Olimpijska” * II Przegląd Młodych Talentów w Piszu * „Taaaka ryba!!!” * „Wędkuj z nami, Piszanami.” * II Wędkarski Festyn Rodzinny * Sport dla każdego. Bliżej, aktywniej, lepiej. * „Razem silni I” * Trening przed Mistrzostwami Europy * „Razem po zdrowie” * Piłka koszykowa *„Piłka nożna dziecięca” W roku 2012 zrealizowano zadanie „Mazury na narty w góry” na które przeznaczono kwotę 6 000,00 zł. 2) Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym przeznaczono kwotę 4 200,00 zł. W roku 2011 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 72.000 zł. Zrealizowano następujące zadania publiczne: * Zakup strojów ludowych dla Emeryckiego Zespołu „Żywioł” * Tworzenie niezależnej Piskiej grupy teatralnej * „II Regionalne Spotkania z tradycją” * „Obóz Międzynarodowy (Polsko – Niemiecki) pt.: „Mazury łączą kultury” * EDUKACJA HISTORYCZNA * Organizacja VII Koncertu Poświęconego. Pokolenie JP2 w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II * „Ziemia Piska – sercem Mazur” * „Pamiętajmy o przeszłości” * „Pisa – rzeka, której nie znamy...” * „Młodzieżowy obóz historyczny : piskie fortyfikacje” * Doskonalenie nauczycieli w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionu i narodowym dziedzictwie kulturowym. * „Razem silni II” * „Organizacja „Trasy Historycznej” w oparciu o fortyfikacje z okresu II wojny światowej” * „Objazdowe dni fantastyki Avangarda” * Aktywna młodzież polsko-białoruska najlepszym rozrusznikiem nowoczesnej Europy – warsztaty młodzieżowe” 3) Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa obywateli przeznaczono kwotę 20.304,00 zł. W roku 2011 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację podobnego rodzaju zadań wynosiła 15.000 zł. Zrealizowano następujące zadania publiczne: * „Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w obszarze Gminy Pisz” * „Pierwsza pomoc Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” * „Bezpieczeństwo obywateli” Wkład własny Wymagane jest, aby wnioskodawca zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 10 % wartości projektu (w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego). IV. Koszty niekwalifikowane Dotacja nie może być przeznaczona na: budowę, zakup budynków, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu działalności organizacji, wsteczne finansowanie projektów, pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu), koszty obsługi rachunku bankowego, działalność polityczną i religijną, przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych. V. Zasady przyznawania dotacji 1.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 3. Burmistrz Pisza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji oraz podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 4. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Pisz nie może przekroczyć 80% rzeczywistych kosztów. 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Pisz. VI. Terminy i warunki realizacji zadań 1. Zadania winny być zrealizowane od dnia 1 maja 2012 r.  i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2012 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach. 2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach. VII. Podmioty, które mogą przystąpić do konkursów Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursów są: - organizacje pozarządowe, których definicję podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. VIII. Składanie ofert Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu (pok. nr 55) lub pobrać ze strony www.pisz.pl zakładka „NGO”, następnie „wzory dokumentów”. Oferta powinna zawierać w szczególności: 1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; 5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; 6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; 7) inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty. Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu, dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym); statut podmiotu. Jeżeli składane są kopie ww. dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty). IX. Termin składania ofert Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2012 r. do godz.15.00 Jeden egzemplarz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) na adres: Urząd Miejski w Piszu ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz „OTWARTY KONKURS OFERT” X. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 1. W celu opiniowania złożonych w konkursach ofert zostaną powołane komisje konkursowe, która zakończą prace w terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r. 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Pisza. Oferty będą oceniane wg kryteriów: 1) formalnych, do których należą: a) złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji; b) wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie; c) złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń. UWAGA! Oferent, który nie spełni ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni. 2) merytorycznych, do których należą: a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację: do 20 pkt.; b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: do 20 pkt.; c) jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne: do 40 pkt.; d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: do 10 pkt.; e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: do 10 pkt. W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, będą uwzględnione także rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wymienionym zakresie, komisja konkursowa może pomniejszyć sumę uzyskanych punktów najwyżej o 20 pkt. O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów. UWAGA! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50. XI. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 24 kwietnia 2012 r. Wyniki konkursów podane zostaną: a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu, c) na stronie internetowej www.pisz.pl.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 mar 2012 08:52
Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2012 08:56
Data edycji: czwartek, 22 mar 2012 08:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2012 13:57
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1978 razy
Ilość edycji: 3