BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 22-03-2012 r.
W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami /

I. Położenie nieruchomości - Zdory, gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren pod urządzeniami telekomunikacyjnymi RŁA
-Numer geodezyjny nieruchomości - 121/3
-Powierzchnia nieruchomości - 4 m2
-Numer KW - 3599
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 40 zł/1 m2 + 23 % VAT

II. Położenie nieruchomości - Pogobie Średnie, gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren pod urządzeniami telekomunikacyjnymi RŁA
-Numer geodezyjny nieruchomości - 100/4
-Powierzchnia nieruchomości - 4 m2
-Numer KW - 13177
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 40 zł/1 m2 + 23 % VAT

III. Położenie nieruchomości - Kwik , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren pod urządzeniami telekomunikacyjnymi RŁA
-Numer geodezyjny nieruchomości - 125/6
-Powierzchnia nieruchomości - 5 m2
-Numer KW - 3593
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 40 zł/1 m2 + 23 % VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomości położone we wsiach Zdory i Pogobie Średnie położone są w
obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej .
Nieruchomość położona we wsi Kwik zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik
Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. stanowi teren istniejącej
zabudowy usługowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
23 marca 2012 r. do dnia 13 kwietnia 2012 r.

Data powstania: czwartek, 22 mar 2012 14:00
Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2012 14:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2012 12:14
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1529 razy