BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Os. Wschód,
Numer działki – część 1129/24,
Numer KW – 13021,
Powierzchnia nieruchomości – 65.000 m2
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
Roczna wysokość czynszu – 1300 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ulicy Pisańskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1358 z dnia 9 czerwca 2006 r. położona jest w obszarach oznaczonych symbolami: 7.P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 10.MN, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi różne.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 marca 2012 r. do dnia 13 kwietnia 2012 r.

Data powstania: piątek, 23 mar 2012 07:41
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2012 09:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2012 13:53
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1382 razy