BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.1.2012

Obwieszczenie o postanowieniu przedłużającym termin załatwienia sprawy.
Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, postanawiam wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku kotłowni parowej w celu instalacji systemu odzysku ciepła ze spalin oraz budowie baterii dołów warzelnianych na działce o numerze geodezyjnym 521/1 w obrębie Pisz 2, na terenie zakładu przemysłowego „SKLEJKA-PISZ” PAGED S.A. do dnia 25 maja 2012 r. Uzasadnienie Do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 14.02.2012 r. wpłynął wniosek „Sklejki Pisz” Paged S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia. W dniu 28.02.2012 r., Inwestor uzupełnił wniosek i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku kotłowni parowej w celu instalacji systemu odzysku ciepła ze spalin oraz budowie baterii dołów warzelnianych na działce o numerze geodezyjnym 521/1 w obrębie Pisz 2, na terenie zakładu przemysłowego „SKLEJKA-PISZ” PAGED S.A. Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, gdyż wydanie decyzji zależy od opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, stwierdzenia konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a następnie od zapoznania się wszystkich stron postępowania z aktami sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./. Pouczenie Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.
Data powstania: wtorek, 27 mar 2012 11:45
Data opublikowania: wtorek, 27 mar 2012 16:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2012 12:27
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1794 razy