BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),


 


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Orzyska,


-Numer działki – część 81/4


-Numer KW – 13023,


-Powierzchnia nieruchomości - 7000 m2,


-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.


-Roczna wysokość czynszu – 9 000 zł oraz 23 % podatku VAT


 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia zgodnie z uchwałą Nr XVIII/243/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 10 lat.


2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest  planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren trwałych użytków zielonych.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.


5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 marca 2012 r. do dnia 18 kwietnia 2012 r.

Data powstania: środa, 28 mar 2012 14:58
Data opublikowania: środa, 28 mar 2012 15:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 kwi 2012 08:38
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1280 razy